Informacje polskiego MSZ dla podróżujących do Czech

Bezpieczeństwo 

W Republice Czeskiej obowiązuje I (w czterostopniowej, od 0 do III, skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest zdaniem władz miejscowych niewielkie, ale obowiązują wprowadzone przez rząd zwiększone środki bezpieczeństwa. Przebywającym na terenie Republiki Czeskiej zaleca się zachowanie ogólnej czujności. Z uwagi na częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty oraz pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych i autobusowych, w restauracjach, sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Zdarzają się kradzieże i włamania do samochodów, czy też do pokojów hotelowych. Zaleca się nie pozostawianie cennych przedmiotów bez odpowiedniego nadzoru. W przypadku utraty dokumentów podróży (dowodu osobistego lub paszportu) należy niezwłocznie powiadomić najbliższy komisariat policji oraz zgłosić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze lub do Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie w celu zgłoszenia utraty dokumentu/ów podróży (dowodu osobistego, paszportu). Telefony dyżurne: policja 158, policja miejska 156, pogotowie 155, straż pożarna 150, nr alarmowy 112, pogotowie górskie non stop +420 1210. MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.
 

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt, mają jednak obowiązek zgłosić pobyt na posterunku policji ds. cudzoziemców (Služba cizinecké policie) właściwym dla miejsca zamieszkania, jeżeli zamierzają przebywać w RCz powyżej 30 dni. Należy to uczynić przed upływem 30 dni od wjazdu do RCz. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zostały zarejestrowane przez przedstawiciela obiektu noclegowego, np. w hotelu, w którym mieszkają. Przy pobycie dłuższym (np. z powodu zatrudnienia, studiów, prowadzenia działalności gospodarczej) obywatel UE może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu. Wniosek taki można złożyć na każdym oddziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz http://www.mvcr.cz/. Zalecane jest składanie wniosków o wydanie karty czasowego pobytu do oddziałów właściwych względem miejsca pobytu osoby wnioskującej.
 

Ubezpieczenie, zdrowie

Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ w Polsce. EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie niezbędnych świadczeń zdrowotnych i dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych prywatnych ubezpieczeń medycznych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne np. w przypadku konieczności transportu medycznego (świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków). Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. W Republice Czeskiej obowiązuje opłata za wizytę na oddziałach pogotowia ratunkowego w wysokości 90,-CZK. Ratownictwo górskie w Republice Czeskiej jest odpłatne. Zalecane jest posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia pokrywającej świadczenia związane z wypadkiem narciarskim lub uprawianiem turystyki górskiej. Ratownictwo górskie w Republice Czeskiej jest odpłatne. Zalecane jest posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia pokrywającej świadczenia związane z wypadkiem narciarskim lub uprawianiem turystyki górskiej.
 

Informacje dla kierowców

W Czechach obowiązuje ruch prawostronny. Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. Kierujący pojazdem na terytorium RCz zobowiązany jest do:
 • używania świateł mijania przez cały rok,
 • jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach),
 • przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu oraz 36 kg wagi w specjalnych fotelikach bezpieczeństwa,
 • posiadania w wyposażeniu samochodu apteczki, kamizelki odblaskowej, trójkąta odblaskowego, kompletu zapasowych żarówek – po jednej do oświetlenia punktów zewnętrznych pojazdu, bezpieczników do auta – po jednym z każdego rodzaju, klucza do kół i podnośnika do auta, koła zapasowego lub w przypadku braku koła zapasowego kompletu naprawczego do opon,
 • używania opon zimowych w okresie od 1 listopada do 31 marca, o ile na drodze znajduje się ciągła warstwa śniegu, lodu lub szronu lub warunki pogodowe mogą wskazywać, że podczas podróży może pojawić się ciągła warstwa śniegu, lodu lub szronu, korzystania z zestawu głośnomówiącego podczas jazdy,
 • w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu umożliwiającego przejazd pojazdów ratowniczych,
 • powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód w kolizji drogowej wobec osób trzecich lub powstania szkód przekraczającej wartość 100000,- CZK,
 • bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych,
 • Za niestosowanie się do obowiązków kierującemu pojazdem grozi mandat karny do 5000,-CZK.
 • Prawo Czeskie zabrania:
 • używania w pojeździe antyradarów,
 • zatrzymywania się i parkowania w miejscach wyznaczonych dla inwalidów,
 • korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego,
 • Za niestosowanie się do powyższych zakazów kierującemu pojazdem grozi mandat karny do 10000,-CZK.
 • Policja czeska bardzo konsekwentnie karze kierowców za przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze. Wykroczeniem drogowym jest przekroczenie dozwolonej prędkości już o kilka km/h. Mandaty za przekroczenie prędkości oscylują pomiędzy 1500-10000,-CZK. Przy znaczącym przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, tzn. o 20 km/h w terenie zabudowanym i o 30 km/h poza, można również otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów na terenie RCz na okres od 1 do 6 miesięcy.
 • Dopuszczalna prędkość jazdy (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej):
 • 130 km/h po autostradach na terenie Republiki Czeskiej,
 • 110 km/h na drogach szybkiego ruchu
 • 50 km/h w terenie zabudowanym,
 • 90 km/h poza terenem zabudowanym.
Za łamanie przepisów ruchu drogowego cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Przekroczenie dopuszczalnego limitu 12 punktów kończy się zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Czech przez okres 1 roku oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Naruszenie tego zakazu jest karane mandatem od 25000-50000,-CZK. Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,0 promila. Za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu grozi mandat do 50000,-CZK i zakaz prowadzenia pojazdów na terenie RCz na okres do 2 lat.  Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu. W określonych sytuacjach policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50000,-CZK za jedno wykroczenie na poczet przyszłej kary, ale nie więcej niż maksymalna wysokość mandatu za to wykroczenie. Najcięższymi przestępstwami drogowymi na terenie RCz są: niedotrzymywanie czasu pracy kierowcy, niedotrzymywanie obowiązkowych okresów wypoczynku, nie poddanie się kontroli na zawartość alkoholu lub innego środka odurzającego, spowodowanie innej osobie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę pojazdem do czasu uiszczenia opłaty. Opłaty drogowe: Na przejazd drogami szybkiego ruchu i autostradami konieczne jest wykupienie winiety. Dla pojazdów do 3,5T dostępne są:
 • winieta 10-dniowa – 310,-CZK,
 • winieta miesięczna – 440,-CZK,
 • winieta roczna – 1500,-CZK
  Naklejenie winiety na przedniej szybie pojazdu musi być zgodne z instrukcją zawartą na naklejce. Kupon uważa się za nieważny w przypadku:
 • braku lub niewłaściwego wypełnienia winiety,
 • braku odcinka kontrolnego,
 • przy naklejeniu winiety w złym miejscu,
 • nie naklejenia kuponu na szybie.
Jednocześnie winiety które straciły ważność muszą być usunięte z przedniej szyby pojazdu. Za brak ważnej winiety grozi mandat nawet do 100.000,-CZK. Winiety można kupić na przejściach granicznych, stacjach benzynowych lub w urzędach pocztowych. W przypadku samochodów powyżej 3,5T obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych myto. Każdy pojazd opłacający myto musi posiadać wykupione specjalne urządzenie elektroniczne PREMID, które nie jest przenośne na inny pojazd, a które dokonuje rejestracji liczby przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg i dokonuje obliczenia wysokości opłaty drogowej. Opłata za przejazd płatnym odcinkiem drogi pobierana jest po przejechaniu pojazdu przez punkt poboru opłat. Koszt przejazdu zależy od typu komunikacji, długości odcinka trasy, dnia tygodnia, liczby osi w pojeździe i klasy emisji spalin pojazdu. Informacje dotyczące poboru opłat na terenie RCz dostępne są na stronie: http://mytocz.eu/pl/ Średnie ceny paliw: Pb95: 30,50,-CZK; Pb98: 32,80,-CZK; ON: 29,80,-CZK; LPG:14-16,-CZK.
 

Cło

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.
 

Przepisy prawne

Na terenie Republiki Czeskiej posiadanie wwóz, wywóz i udostępnianie jakiejkolwiek, nawet minimalnej ilości narkotyków czy środków odurzających jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 

Przydatne informacje

Polski złoty jest wymienialny w większości kantorów (směnárna) na terenie RCz. Ważne: Przy wymianie walut w kantorach wymiany walut może zostać pobrana opłata od transakcji wymiany waluty w wysokości 28%. Informacja o pobieranym podatku od wymiany walut powinna znajdować się na tablicy wymiany walut w kantorach. Osoby planujące podróż do Pragi samochodem powinny pamiętać, że w praskim śródmieściu obowiązuje płatna strefa parkowania, która została podzielona na trzy kolory: pomarańczowy, zielony oraz niebieski. Strefa niebieska została zarezerwowana wyłącznie dla mieszkańców posiadających specjalny abonament i pozostawienie samochodu w miejscu oznaczonym niebieskimi pasami może zakończyć się otrzymaniem mandatu oraz unieruchomieniem samochodu lub odholowaniem samochodu na płatny parking.
Ostatnia modyfikacja: 12.03.2020 17:09 Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy)