Czesi zadowoleni z życia

Czesi zadowoleni z własnego życia

W społeczeństwie czeskim zdecydowanie przeważa zadowolenie z własnego życia i jego wybranych aspektów. Badanie niedawno przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Publicznej (CVVM) pokazuje, że tylko od 5 do 11 procent populacji jest niezadowolona. Respondenci wyrazili największą satysfakcję z relacji osobistych, mniejszy odsetek stwierdzono w odniesieniu do bezpieczeństwa na przyszłość i zdrowia. 

„Ocena satysfakcji z relacji osobistych jest niemal tak sama, jak ogólne zadowolenie z życia, jego standardu, pewności jutra czy życia duchowego lub religijnego. Pewna różnica występuje w zadowoleniu ze społeczności, w której się żyje i satysfakcji ze zdrowia” – stwierdzili autorzy badania. .

Ani wiek, ani płeć nie wpływają znacząco na poziom satysfakcji w żadnym z wymienionych aspektów. Satysfakcja jest uwarunkowana uzyskanym wykształceniem, poziomem materialnym gospodarstw domowych oraz stanem zdrowia.

Respondenci oceniali poziom satysfakcji za pomocą jedenastostopniowej skali, gdzie jedynka oznaczała, że respondent był całkowicie niezadowolony, jedenastka oznaczała, że respondent był w pełni zadowolony. Ta metoda została wybrana przez CVVM po raz pierwszy, zatem nie ma możliwości porównania czasowego.

Satysfakcja z różnych aspektów życia (średnia ocena w skali 11-punktowej)
ogólnie z życia 8,33
ze standardu życia 8,20
ze zdrowia 7,75
z tego, co udało się osiągnąć 8,09
z relacji osobistych 8,45
z poczucia bezpieczeństwa 8,30
ze społeczności, w której się żyje 7,85
z pewności jutra 7,54
z życia duchowego lub religijnego 8,22
Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Badań Opinii Publicznej (CVVM) https://cvvm.soc.cas.cz/cz/